Xin Zhao & Xiangrong Cai (1958)
Lian Zhao (Xin Zhao's brother), Xin Zhao, Xiangrong Cai, Yaning Cai, Xin Zhao's mother (1958)
Xiangrong Cai, Xin Zhao & their children (1973-1974)
Xuanping Huang, Huaijiang Cai, Xin Zhao, Xingshi Cai, Xiangrong Cai (1982-1983, Tianshui City, Gansu Province)
Xiangrong Cai, Xingshi Cai, Xin Zhao (1984)
Wedding of Youxu Cai & William Jed (1987, Dujiangyan City, Sichuan Province)
Xiangrong Cai, Xin Zhao, Keru Cai (Dujiangyan City, Sichuan Province)
Xiangrong Cai, Keru Cai, Xin Zhao (USA)
Dian Qi, Xiangrong Cai, Keru Cai (1995, USA)
Zhen Liu, Xin Zhao, Xiangrong Cai, Xingshi Cai (Dujiangyan City, Sichuan Province)
Dian Qi, Yangchun Qi, Xin Zhao, Youlan Cai, Jianhai Qi (USA)
Jianhai Qi, Youlan Cai, Xin Zhao, Yangchun Qi (USA)
Youlan Cai, Xin Zhao (USA)
Xin Zhao & her children (June 2018, USA)
Xin Zhao, her children, and staff of Hurunde Care Center (2019, Xin Zhao's 90th birthday, Chengdu City, Sichuan Province)
Xin Zhao, her children and son-in-law Mike (Youxin Cai's husband, English name: Michael J O'Connor) (2019, Xin Zhao's 90th birthday, Chengdu City, Sichuan Province)
Xin Zhao, Wan Cai (Chaozhong Cai's daughter, Xiangrong Cai's grand-niece), Ren Xiaohui, Zhong Cuirong (staff of Hurunde Care Center) (2020, Xin Zhao's 91st birthday, Chengdu City, Sichuan Province)